ÖZGEÇMİŞ

Elazığ’da dünyaya gelen Mustafa KARABULUT, ilk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. 1991 yılında Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne giren KARABULUT, 1995’te bu bölümden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında başlayan KARABULUT, sırasıyla Gaziantep Mehmet Akif Ersoy Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi, Elazığ Fatih Lisesi, Elazığ Maden Çok Programlı Lisesi (asteğmen öğretmen olarak) ve Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptı.

1995 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. 1997 yılında Şevket Bulut, Hayatı ve Eserleri adlı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. 2008’de Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda hazırladığı Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi Türk Romanı başlıklı teziyle doktor unvanını aldı. 2009-2014 arasında Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yardımcı doçent doktor olarak çalıştı. Mustafa KARABULUT, 2014 yılında doçent ünvanı almış olup halen aynı bölümde Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde birçok yayını bulunan KARABULUT, makalelerini; Türk Dili, Belleten, Turkish Studies, International Journal of Languages Education and Teaching, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, Türk Dünyası Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hikmet, Bizim Külliye, Türk Edebiyatı, Telmih, Sebilürreşâd, Mecmua, Erdem, Edebiyat Ortamı, Alkış, Dergâh, Yedi İklim, Milli Eğitim, TRT Müzik, Esosder vb. dergilerde yayımladı. Ayrıca yazarın sempozyum ve kurultaylarda sunduğu birçok bilimsel bildirisi mevcuttur. KARABULUT, evli olup iki çocuk babasıdır.

 

Kitaplar:

 1. Mustafa KARABULUT, Edip Cansever Şiiri, Psikanalitik Bir İnceleme, Öncü Kitap Yayınları, Ankara 2013.
 2. Mustafa KARABULUT, Cenap Şahabettin Şiiri, Tematik Bir İnceleme, Kesit Yayınları, İstanbul 2013.
 3. Mustafa KARABULUT, Anlatım Bozuklukları, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, (Kitap Bölümü), Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara 2016.
 4. Mustafa KARABULUT, Anlatı Türleri-I, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, (Kitap Bölümü), Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara 2016.
 5. Mustafa KARABULUT, Modern Türk Hikâyeciliği ve Şevket Bulut, Manas Yayınları, Elazığ 2017.
 6. Mustafa KARABULUT, Halide Edip Adıvar’ın Sinekli Bakkal Romanında Mekân, Romanda Mekân, (Kitap Bölümü), Editörler: Ramazan Korkmaz, Veysel Şahin Akçağ Yayınları, Ankara 2017.
 7. Mustafa KARABULUT, Osmancık Romanında Kişiler Dünyası, Romanda Kişiler Dünyası (Kitap Bölümü), Editörler: Ramazan Korkmaz, Veysel Şahin, Akçağ Yayınları, Ankara 2018.
 8. Mustafa KARABULUT, Üslûpbilim ve Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirleri Üzerine Stilistik Bir Araştırma, Akçağ Yayınları, 2019, Ankara (Basımda)

Makaleler:

 1. (2001) KARABULUT, Mustafa, Külliye’nin İki Hikâyecisi (A. Vahap Akbaş – Necati Kanter), Bizim Külliye, Temmuz, Ağustos, Eylül 2001, Yıl: 3, Sayı: 10,
 2. (2002) KARABULUT, Mustafa, Şevket Bulut’un Hayatı ve Hikâye Anlayışı, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:12, Sayı:2, s.183-190, Temmuz-2002, Elazığ.
 3. (2006) KARABULUT, Mustafa, Şevket Bulut’un Hikayelerinde Toplumsal Değişim, Türk Dili dergisi, Sayı:658, s.350-358, Ekim-2006, Ankara.
 4. (2007) KARABULUT, Mustafa, Edebi Hayatımız – I, Edebiyat, Sevgi ve Hayat, Ayyıldız, M. K. A. L. Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, Mayıs 2007, Elazığ, s.26-27.
 5. (2007) KARABULUT, Mustafa, Edebî Hayatımız – II, Şiir Sevdası-I, Ayyıldız, M. K. A. L. Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2, Mayıs 2008, Elazığ, s.26-27)
 6. (2008) KARABULUT, Mustafa, Cenap Şahabettin’in Şiirlerinde Renk ve Işık Motifleri, Türk Dili dergisi, Sayı:679, s.11-18, Temmuz-2008, Ankara.
 7. (2008) KARABULUT, Mustafa, Edebi Hayatımız – III, Şiir Sevdâsı – II, 20.11.2008.
 8. (2008) KARABULUT, Mustafa, Halit Ziya Uşaklıgil’in Saray Hatıraları, Türk Dili dergisi, Sayı:682, s.343-356, Ekim-2008, Ankara.
 9. (2008) KARABULUT, Mustafa, Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında Alafrangalaşmak, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, s.47-67, 2008-II, Ankara.
 10. (2009) KARABULUT, Mustafa, Devlet Ana Romanı Üzerine Bir İnceleme, Erdem – Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Sayı:53, s.115-127, 2009, Ankara.
 11. (2009) KARABULUT, Mustafa, Esir Şehrin İnsanları Romanı Üzerine Bir İnceleme, Erdem – Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Sayı:54, s.127-135, 2009, Ankara.
 12. (2009) KARABULUT, Mustafa, Nedim ve Yahya Kemal’de Şarkı, Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Adıyaman Üniversitesi, s.383-392, 15-16 Mayıs 2009, Adıyaman. (Bildiriler kitabında makale).
 13. (2009) KARABULUT, Mustafa, Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında Güzel Sanatlar ve Edebiyat, Milli Eğitim, Yıl:38, Sayı:183, s.95-109, Yaz 2009, Ankara.
 14. (2010) KARABULUT, Mustafa, Paris’te Bir Türk ve Jön Türk Romanlarında Kültür ve Medeniyete Bakış, Türk Dünyası Araştırmaları, Cilt:94, Sayı:186, s.75-88, Mayıs-Haziran 2010, İstanbul.
 15. (2010) KARABULUT, Mustafa, Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında Eğlence Hayatı, Adab-ı Muaşeret ve Kılık Kıyafet, Türk Dünyası Araştırmaları, Cilt:93, Sayı:185, ss.133-148, Mart-Nisan 2010, İstanbul.
 16. (2010) KARABULUT, Mustafa, Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında İstanbul ve Paris’e Bakış, Erdem dergisi, Sayı 56, s.103-113, 2010, Ankara.
 17. (2010) KARABULUT, Mustafa, Tanzimat Döneminde Osmanlının Yenileşme Sürecine Bir Bakış,   Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 187, s.125-138, Ağustos 2010, İstanbul.
 18. (2011) KARABULUT, Mustafa, Ahmet Kutsi Tecer, Türk Halk Bilimine Katkısı ve Koçyiğit Köroğlu’na Bir Bakış, Türk Dünyası Araştırmaları, Cilt:98, Sayı:195, s.49-68, Kasım-Aralık 2011, İstanbul.
 19. (2011) KARABULUT, Mustafa, Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerine Psikanalitik Bir Yaklaşım, Turkish Studies – Cilt: 6/3, s. 973-988, 2011, Erzincan.
 20. (2011) KARABULUT, Mustafa, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Kültür Taşıyıcısı Olarak Türkçenin Gücü, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Cilt:I, s.447-458, 22-24 Aralık 2011, Muğla. (Bildiriler                                               kitabında makale).
 21. (2011) KARABULUT, Mustafa, Edip Cansever’in “Medüza” Şiirine Varoluşçu Bir Bakış, Erdem dergisi, Sayı 61, s.147-158, 2011, Ankara.
 22. (2011) KARABULUT, Mustafa, Mehmet Emin Yurdakul’un “Türkçe Şiirler”ine Bir Bakış, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:4, Sayı : 7, s.165-175, Aralık 2011, Adıyaman.
 23. (2011) KARABULUT, Mustafa, Şairin Dil ve Üslubunda Psikolojik Temayüller, 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Cilt:II, s.649-665, 19-21 Ekim 2011, Isparta. (Bildiriler kitabında makale).
 24. (2011) KARABULUT, Mustafa, Yeni Lisan’ın Şiir Bildirgesi: Lisan Şiiri, Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi- s.316-325, 20-22 Ekim 2011, Adana.
 25. (2012) KARABULUT, Mustafa, Edebî Metinlerde Dil ve Üslûp İncelemeleri ve Edip Cansever’in Dil ve Üslûbunda Psikolojik Unsurlar, VII. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI, (24-28 Eylül 2012 Ankara).                                                 (Bildiriler kitabında makale)
 26. (2012) KARABULUT, Mustafa, Edebiyatın Sosyolojik İmkanı Açısından Keşanlı Ali Destanı’nın İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl : 5, Sayı:8, s.89-99, Ocak 2012,                                                         Adıyaman.
 27. (2012) KARABULUT, Mustafa, Tanzimat Dönemi Romanlarında Hürriyet ve Esaret İzlekleri, Türk Dili, C: CII, S: 724, s.321-334, Nisan 2012, Ankara.
 28. (2012) KARABULUT, Mustafa, Yavuz Bülent Bakiler’in “Anadolu Gerçeği” ve Faruk Nafiz’in “Sanat” Şiirlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış, Türk Dili, C: CIII, S: 727, s.47-56, 2012, Ankara.
 29. (2012) KARABULUT, Mustafa, Yusuf Atılgan’ın ‘Aylak Adam’ Romanında Anlatım Teknikleri, Turkish Studies – Cilt: 7/1, 2012, s.1375-1387, 2012, Erzincan.
 30. (2013) KARABULUT, Mustafa, Hikâye Tekniği Bakımından “Beyaz Lale” Hikayesi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD), Sayı: 18, Bahar, 2013, Ankara.
 31. (2013) KARABULUT, Mustafa, Milli Edebiyat Döneminin Poetikasında Psikolojik Temayüller, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 204 Haziran 2013, ss.1-13.
 32. (2013) KARABULUT, Mustafa, Roman Tekniği Bakımından Cengiz Aytmatov’un “Dişi Kurdun Rüyaları” Romanı, ESOSDER, Cilt:12 Sayı:43, s.145-165, Kış-2013, Diyarbakır.
 33. (2013) KARABULUT, Mustafa, Tanzimat Dönemi Türk Romanında Kadın Üzerine Tematik Bir İnceleme, Erdem dergisi, Sayı:64, Haziran 2013, s.49-69.
 34. (2015) KARABULUT, Mustafa, Arketipsel Bakış Açısıyla Edip Cansever’in Şiirlerinin İncelenmesi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2015: ss.1-18, Sayı: 4, ISSN: 2147-8406.
 35. (2015) KARABULUT, Mustafa, Cenap Şahabettin’in Şiirlerinde Tabiat İnsan Ruhu İlişkisi, IJLET-International Journal of Languages’ Education and Teaching, ISSN: 2198 – 4999, GERMANY. December 2015,                                                 Volume 3, Issue 3, p. 352-364.
 36. (2015) KARABULUT, Mustafa, Edip Cansever’in Şiirlerinde Mitoloji, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/12 Summer 2015, p.                                              617-630, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8505, ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY.
 37. (2015) KARABULUT, Mustafa, Hilmi Yavuz’un “Ten Sonnet”Si Üzerine Bir Tahlil Denemesi, Littera Turca – Journal of Turkish Language and Literature, Volume:1, Issue: 1, Summer 2015, (47-54).
 38. (2015) KARABULUT, Mustafa, İmge Kavramı ve Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde İmge, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/4                                              Winter 2015, p. 603-618, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7671, ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY.
 39. (2015) KARABULUT, Mustafa, İmge Ve Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde “Su” İmgesi, Littera Turca – Journal of Turkish Language and Literature, Volume:1, Issue: 2, Autumn 2015, (65-84).
 40. (2015) KARABULUT, Mustafa, İmgenin Psikanalitik Boyutu, “Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-II”, (ADYÜ-Sempozyum-02-03 Nisan 2015).
 41. (2015) KARABULUT, Mustafa, Mehmet Akif Ersoy’un Şahsiyetinde ve Şiirlerinde “Aydın İnsan Tipi, Adıyaman Üniversitesi M. Vehbi Koç Konferans Salonu, 28.12.2015.
 42. (2015) KARABULUT, Mustafa, Namık Kemal’in Tiyatrolarında Hece Ölçüsü İle Yazılan Şiirlere Bir Bakış, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015: ss.43-53, Sayı: 3, ISSN: 2147-8406.
 43. (2015) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde “Su” İmgesi, “Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-III”, (ADYÜ-Sempozyum-19-2003 2015).
 44. (2015) KARABULUT, Mustafa, Şiir Dili Olarak Türkçenin Estetiği, IJLET- International Journal of Languages’ Education and Teaching, ISSN: 2198 – 4999, Mannheim – GERMANY, UDES 2015 p. 1920-1927.
 45. (2015) KARABULUT, Mustafa, Şiirde İmgenin Psikanalitik Boyutu, Adıyaman Üniversitesi, Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu –II, 02-03 Nisan 2015, s.134-143.
 46. (2015) KARABULUT, Mustafa, Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin’in Şiirlerinde Melankoli, Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/2                                                    Winter 2015, p. 507-520, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7687, ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY.
 47. (2015) KARABULUT, Mustafa, Türkçenin Estetiği ve Şiir Dili Üzerine Bir Araştırma, IJLET- International Journal of Languages’ Education and Teaching, ISSN: 2198 – 4999, Mannheim – GERMANY, UDES                                                              2015, p.1920-1927.
 48. (2015) KARABULUT, Mustafa, Türkçenin Estetiği ve Şiir Dili Üzerine Bir Araştırma, ISLET-2015, Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2015- Nevşehir. (Bildiriler kitabında makale)
 49. (2015) KARABULUT, Mustafa, “Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı” İle İlgili Konferans, Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu, 12.03.2015, Saat: 10:00.
 50. (2016) KARABULUT, Mustafa, Bir Anadolu Hikâyecisi: Şevket Bulut, ALKIŞ, 2 Aylık Kültür Sanat Dergisi, Yıl: 15 Sayı: 89 EYLÜL – EKİM 2016, s.6-9.
 51. (2016) KARABULUT, Mustafa, Bir Milli Hikâyeci: Şevket Bulut (Vefatının 20. Yılında), Temmuz-Aralık 2016/7:16 (137-145).
 52. (2016) KARABULUT, Mustafa, Edip Cansever’in Şiirlerinde Depresif Karakterler, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN: 1308–9196, Yıl : 8 Sayı : 22 Nisan                                                                  2016.http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.76648
 53. (2016) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerindeki Söz Varlığının Üslûpbilim Açısından İncelenmesi, ASOS CONGRESS, 13-15 Ekim 2016, Fırat Üniversitesi, Elazığ. (Bildiriler kitabında makale)
 54. (2016) KARABULUT, Mustafa, Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. Yüzyılda Değişim Süreci, Sosyal ve Kültürel Durum, Mecmua dergisi, Güz 2016, Yıl: 1, Sayı: 2.
 55. (2016) KARABULUT, Mustafa, Şevket Bulut’un Hikâyelerinde “İnanç” Teması Üzerine Bir İnceleme, Littera Turca – Journal of Turkish Language and Literature, Cilt 2, Sayı 4 (2016).
 56. (2016) KARABULUT, Mustafa, Şiir ve Bilinçaltı: Edip Cansever Örneği, Mecmua Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2016.
 57. (2016) KARABULUT, Mustafa, Türk Edebiyatında Bir Anadolu Hikâyecisi: Şevket Bulut, Bizim Külliye, Üç Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl : 18/2016, Sayı: 69.
 58. (2016) KARABULUT, Mustafa, Türk Hikâyesinde Milli Benliğin Sesi: Şevket Bulut, DERGÂH, Edebiyat, Sanat, Kültür Dergisi, Sayı: 319 – EYLÜL 2016.
 59. (2016) KARABULUT, Mustafa, Türk Hikâyesinde Milli Bir Ses: Şevket Bulut, Yedi İklim Aralık 2016, Sayı: 321.
 60. (2016) KARABULUT, Mustafa; DAĞ, Necla, Ütopik Bir Mekân Arayışı Olarak Deniz (Denizin Çağırışı Örneği) Güz 2016, , Journal of Turkish Language and Literature, Volume:3, Issue:1, Winter 2017, (136-147).
 61. (2017) KARABULUT, Mustafa, Cenap Şahabettin’in Şiirlerinde Aşk ve Kadın Algısı, Telmih / Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi – İLKBAHAR 2017, SAYI: 4.
 62. (2017) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Üslûp Üzerine, Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2-4 Kasım, 2017 Malatya. (Bildiriler kitabında makale)
 63. (2017) KARABULUT, Mustafa, Edip Cansever’in Şiirlerinde Melankoli, Telmih / Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi – KIŞ 2017, SAYI: 3.
 64. (2017) KARABULUT, Mustafa, Keşanlı Ali Destanı’na Edebiyat-Sosyoloji Bağlamında Bir Bakış, TRT Aylık Müzik Dergisi, SAYI: 27 – KASIM 2017.
 65. (2017) KARABULUT, Mustafa, Mehmet Akif Ersoy’da “İdeal İnsan” ve “Müslüman” Tipi, Telmih / Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi – YIL: 2, SAYI: 5, YAZ 2017.
 66. (2017) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Daüssıla, Telmih / Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi – YIL: 2, SAYI: 6, 2017.
 67. (2017) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl’ın Şiirlerini Anahtar Kelime Yöntemiyle Okuma, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-V (ADYÜ-Sempozyum-2017)
 68. (2017) KARABULUT, Mustafa; Güneş, Eyyüp, Rasim Özdenören’in Hikâyelerinde Gelenek-Modernizm Çatışması, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Eylül 2017.
 69. (2018) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirine Dair Bazı Tespitler, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-VI, (ADYÜ-Sempozyum-2018).
 70. (2018) KARABULUT, Mustafa, Disiplinlerarasılık Bağlamında TRT ve Şiir (1968-2008), SUSBİD, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 11, 2018, ss.18-45.
 71. (2018) KARABULUT, Mustafa, İstiklâl Marşı’na Kur’an-ı Kerim Bağlamında Bir Bakış, SEBİLÜRREŞAD – Siyasi, Dini, İlmi, Edebi ve Ahlaki Aylık Mecmua- Mart 2018, Sayı: 1026.
 72. (2018) KARABULUT, Mustafa, Mehmet Akif Ersoy’da Ahde Vefa, Telmih, Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi – YIL: 3, SAYI: 8, 2018/2.
 73. (2018) KARABULUT, Mustafa, Mekânın Poetikası Bağlamında Necip Fazıl Kısakürek’in “Otel Odaları” Şiiri Üzerinde Bir İnceleme, Telmih / Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi – SAYI: 7 / 2018.
 74. (2018) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in “Çile”si, Yedi İklim, Kültür, Sanat, Medeniyet, Edebiyat Dergisi, Haziran – 2018, Sayı: 339
 75. (2018) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde “Allah” (C.C.) Algısı, Dergâh, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, Sayı: 341 Temmuz-2018.
 76. (2018) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde “Fikir Sancısı”, Türk Dili Haziran 2018 Yıl: 68 Sayı: 798.
 77. (2018) KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Nefis Mücadelesi, Edebiyat Ortamı‏, Yıl: 11, Sayı: 62, Mayıs-Haziran 2018.
 78. (2018) KARABULUT, Mustafa, Yahya Kemal’in Şiirlerinde ve Hatıralarında Anne İmajı, HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], Yıl 4, Sayı 8, BAHAR 2018, ss. 28 – 36.
 79. (2018) KARABULUT, Mustafa; BİRİCİK, İbrahim, Postmodern Romanın “Nasıl”lığı Bağlamında Orhan Pamuk’un “Kırmızı Saçlı Kadın” Romanı, Journal of Turkish Language and Lit8rature, Volume:4, Issue:1,                                               Winter 2018, (141-162).
 80. (2018) KARABULUT, Mustafa; GÜVENÇ, İpek, Roman Tekniği Bakımından Tahsin Yücel’in “Yalan” Romanı, ÇÜTAD, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Haziran 2018
 81. (2018) KARABULUT, Mustafa; SARITAŞ, Ufuk, Postmodern Bir Roman İncelemesi: Galîz Kahraman, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Nisan 2018, Yıl: 10, Sayı: 20.
 82. (2018) KARABULUT, Mustafa, Yunus Emre’nin Şiirlerinde “Toprak” İmgesi, Telmih, Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi – YIL: 3, SAYI: 9, 2018/3.
 83. (2018) KARABULUT, Mustafa; ÖZPOLAT, Hasan, Latife Tekin’in “Buzdan Kılıçlar” Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi, Edebî Eleştiri Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Ekim 2018, ss.145-158.
 84. (2018) KARABULUT, Mustafa; Martin Heidegger’in Sanat Algısı, Telmih / Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi – YIL: 3, SAYI: 10, (Aralık), 2018/4, ss.16-19.
 85. (2018) KARABULUT, Mustafa; Üslûp Tercihleri Bakımından Necip Fazıl Kısakürek Şiiri, IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2-3-4 Kasım 2017, Malatya – İnönü Üniversitesi, (Bildiri Kitabı, Aralık 2018), s.710-720).
 86. (2019) KARABULUT, Mustafa; Necip Fazıl Kısakürek’in “Çile” Şiirinde Varlık-Yokluk Meselesi, Edebiyat Ortamı dergisi, Ocak-Şubat 2018, Sayı: 66.
 87. (2019) KARABULUT, Mustafa; Kültürel Bellek Bağlamında Ömer Seyfettin’in Hikâyeleri, Hece dergisi, Ömer Seyfettin Özel Sayısı, Sayı: 265, s.42-47.